regulovaná informácia
Informačná povinnosť za rok: 2023 IČO:
LEI:
Účtovné obdobie: od: 01.01.2023 do: 31.12.2023
Právna forma
Obchodné meno / názov:
Sídlo:
ulica, číslo
PSČ
Obec
Kontaktná osoba:
Tel.: smerové číslo +421 číslo:
Fax: smerové číslo číslo:
E-mail:
Webové sídlo:
Dátum vzniku:
alebo
097900BGMO0000060140
Nákup, spracovanie a výroba mäsa a mäsových výrobkov.
Oznámenie spôsobu zverejnenia
ročnej finančnej správy § 47 ods. 4
zákona o burze
zverejnenie oznámenia v
Hospodárskych novinách
dňa 19. aprila 2024
Čas zverejnenia § 47 ods. 8 zákona o burze
Dátum zverejnenia 30. apríla 2024
12.00 hod.
Adresa webového sídla emitenta, alebo názov dennej
tlače, alebo názov všeobecne uznávaného
informačného systému, v ktorej bola ročná finančná
správa zverejnená
ROČNÁ SPRÁVA
Časť 1.- Identifikácia emitenta
emitenta
v zmysle zákona o burze cenných papierov
31 412 866
akciová spoločnosť
alica@dostalova.sk
Zakladateľ:
1.448.289 €
Sereďský mäsový priemysel, a.s.
Bratislavská cesta 385
926 01
Účtovná závierka podľa SAS Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)
Súvaha-aktíva
Účtovná závierka-základné údaje
Poznámky
Príloha č. 4 (P4Výkaz ziskov a strát)
Príloha č. 2 (P2Súvaha-aktíva)
www.smp.sk
Základné imanie (v EUR):
Časť 2. Účtovná závierka
Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS
Účtovná závierka podľa IAS/IFRS
Sereď
903205804
Príloha č. 7 (P7CASH FLOW-Nepriama metóda)
Podľa § 17a ods. 3 zákona o účtovníctve účtovná jednotka
okrem účtovnej jednotky podľa § 17a ods.1 zákona o
účtovníctve, ktorá v účtovnom období emitovala cenné papiere
a tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá
nespĺňa podmienky podľa § 17a ods. 2 zákona o účtovníctve,
zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa medzinárodných
účtovných štandardov ak sa tak rozhodne.
Príloha č. 9 (P9Výkaz ZaS podľa IAS)
www.smp.sk
Súvaha-pasíva Príloha č. 3 (P3Súvaha-pasíva)
Ing. Alica Dostálová
Príloha č. 5 (P5Poznámky)
Výkaz ziskov a strát
01.05.1992
Predmet podnikania:
Účtovná závierka-základné údaje
CASH-FLOW-Priama metóda Príloha č. 6 (P6CASH-FLOW-Priama metóda)
CASH-FLOW-Nepriama metóda
UPOZORNENIE Príloha č. 8 (P8Súvaha podľa IAS) Výkaz o finančnej situácií podľa IAS/IFRS
Príloha č. 1 (P1Účtovná závierka)
Účtovná závierka je zostavená podľa SAS (Slovenské štandardy) , alebo podľa IAS/IFRS (medzinárodné štandardy) SAS
Tieto formuláre sú pre emitentov cenných papierov, ktorí
zostavujú účtovnú závierku podľa slovenských účtovných
štandardov.
Podľa zákona o účtovníctve emitenti, ktorí emitovali cenné
papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu
ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie sú subjektom
verejného záujmu.
áno
Dátum auditu: 25. apríla 2024
nie
§ 20 ods. 1 zákona o účtovníctve informácie o:
Účtovná závierka bola overená audítorom ku dňu predloženia ročnej finančnej správy(áno/nie)
V zmysle § 17a zákona o účtovníctve banky a poisťovne
zostavujú účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.
Obchodné meno audítorskej spoločnosti, sídlo / číslo licencie alebo meno a priezvisko audítora, adresa/číslo licencie:
Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS
BPS Audit, s.r.o., SKAU licence No.: 406, audítor Mgr. Peter Šebest, SKAU licence No.: 960
Poznámky podľa IAS/IFRS Príloha č. 13 (P13Poznámky podľa IAS)
Príloha č. 10 (P10Výkaz zmien vo VI podľa IAS) Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS
Účtovná jednotka počas roku 2023 vyvíjala akivity za účelom prenájmu výrobných priestorov tretím osobám alebo prostredníctvom partnerskej spolupráce. Počas roku 2023 žiaľ
nedošlo k uzavretiu novej nájomnej zmluvy pre objedkt Matuškovo. Vzhľadom na situáciu na trhu účtovná jednotka neaktivovala ani v tomto roku výrobu mäsových výrobkov.
Účtovná jednotka vykázala k 31.12. 2023 celkový bilančný majetok a zdroje jeho krytia vo výške 633 270€. Zložky aktív sú tvorené z neobežného majetku pozostávajúceho z
dlhodobého hmotného majetku a z cenných papierov, tvoriaceho 92,62% z celkových aktív, obežného majetku pozostávajúceho z pohľadávok a finančných prostriedkov,
tvoriaceho 7,3% z celkových aktív a účtov časového rozlíšenia, ktoré tvoria 0,08% z celkovch aktív. Vlastné imanie kleslo oproti predchádzajúcemu obdobiu o 59 677€, čo bolo
spôsobené stratou spoločnosti za rok 2023. Pasíva sú rozčlenené na vlastné imanie, ktoré stratou roku 2023 kleslo na -18 237€, záväzky vo výške 534 800€ a časové rozlíšenie
vo výške 116 707€. K 31.12. 2023 vykázala účtovná jednotka výsledok hospodárenia stratu vo výške -59 677€. Náklady spoločnosti pozostávali z odpisov hmotného majetku a
nákladov na údržbu. V prebiehajúcom roku účtovná jednotka očakáva vyváženejšie hospodárenie spoločnosti vzhľadom na podnikanie aktívnych krokov za účelom znovu
prenajatia hmotného majetku. Účtovná jednotka svojou činnosťou nevplýva negatívne na životné prostredie pričom v sledovanom období nezamestnávala ani jedného
zamestnanca.
d) nákladoch na činnosť v oblasti výskumu a vývoja
Príloha č. 18 (P18Poznámky podľa IAS)
Výkaz o finančnej situácií podľa IAS/IFRS
1. Zostavuje konsolidovanú účtovnú závierku (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie)
Príloha č. 11 (P11Výkaz PT podľa IAS)
V zmysle § 34 ods. 6 zákona o burze správa audítora podpísaná osobou alebo osobami zodpovednými za audit účtovných závierok podľa ods. 5 sa v úplnom znení
zverejní spolu s ročnou správou.
Časť 3. Výročná správa
c) predpokladanom budúcom vývoji činnosti účtovnej jednotky
Konsolidovaná účtovná závierka podľa IAS/IFRS
Výkaz zmien vo vlastnom imaní podľa IAS/IFRS Príloha č. 16 (P16Výkaz zmien vo VI podľa IAS)
Príloha č. 14 (P14Súvaha podľa IAS)
Výkaz komplexného výsledku podľa IAS/IFRS
Cieľom vedenia spoločnosti je zabezepčiť vyrovnaný hospodársky výsledok, čo najlepším využitím hmotného majetku spoločnosti. Preto základom je udržať cash flow, ktorý
zabezpečí najmä splácanie splatných záväzkov.
V zmysle § 34 ods. 5 zákona o burze účtovná závierka a konsolidovaná účtovná závierka musia byť overené audítorom.
Príloha č. 15 (P15Výkaz ZaS podľa IAS)
a) vývoji účtovnej jednotky, o stave, v ktorom sa nachádza, a o významných rizikách a neistotách, ktorým je účtovná jednotka vystavená; informácia sa poskytuje vo
forme vyváženej a obsiahlej analýzy stavu a prognózy vývoja a obsahuje dôležité finančné a nefinančné ukazovatele vrátane informácie o vplyve činnosti účtovnej
jednotky na životné prostredie a na zamestnanosť, s poukázaním na príslušné údaje uvedené v účtovnej závierke,
V zmysle § 34 ods. 3 zákona o burze ak je emitent povinný vypracovať konsolidovanú účtovnú závierku podľa osobitného predpisu, ročná finančná správa obsahuje aj
ročnú účtovnú závierku materskej spoločnosti zostavenú v súlade s právnymi predpismi členského štátu, v ktorom bola založená materská spoločnosť.
Poznámky podľa IAS/IFRS
Vzhľadom na to, že výsledkom hospodárenia za rok 2023 spoločnosť dosiahla mínusové vlastné imanie, predstavenstvo na valnom zhromaždení s ohľadom na vyvíjajúcu sa
situáciu s prenájmom nehnuteľnosti v Matuškove, prednesie návrh riešenia vzniknutej situácie požiadaním existujúcich akcionárov o zvýšenie základného imania spoločnosti v
prvom rade kapitalizáciou záväzkov, resp. doplnením finančných zdrojov.
Spoločnosť v sledovanom období nevynakladala prostriedky na činnosť v oblasti výskumu a vývoja.
b) udalostiach osobitného významu, ktoré nastali po skončení účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovuje výročná správa
Podľa § 34 ods. 2 písm. a) ročná finančná správa obsahuje výročnú správu vypracovanú v súlade s osobitným predpisom, ktorým je § 20 zákona č. 431/2002 Z.z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve")
Výkaz peňažných tokov podľa IAS/IFRS Príloha č. 17 (P17Výkaz PT podľa IAS)
Vo Výročnej správe emitenta audítor musí vyjadriť svoj názor v zmysle § 20 ods. 3 písm. a), b) c), d), e) zákona o účtovníctve.
§ 20 ods. 5 zákona o účtovníctve
§ 20 ods. 6 zákona o účtovníctve
Bežné riziká vyplývajúce z bežných makroekonomických súvislostí ako aj procesmi prebiehajúcimi v segmente, v ktorom účtovná jednotka podniká. Vzhľadom na to, že nosnú časť
tržieb účtovná jednotka zabezpečuje prenájmom priestorov, aktívne sleduje situáciu v podnikaní u spoločností, ktoré sú jej hlavnými partnermi. Jedná sa nosne o spoločnosti,
ktoré podnikajú v potravinárskom priemysle, konkrétne produkcia polotovarov a hotových mäsových výrobkov. Z toho vyplýva, že hlavnými rizikami by mohla byť nestabilita cien
vstupných surovín našich partnerov a následne s tým suvisiaci problém s odbytom hotových výrobkov. V sledovanom období spoločnosť intenzívne hľadá nového partnera na
prenájom výrobných priestorov.
Ak je to pre posúdenie aktív, pasív a finančnej situácie účtovnej jednotky, ktorá používa nástroje podľa osobitného predpisu ( zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných
papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ) významné, účtovná jednotka je povinná uviesť vo výročnej správe tiež informácie o:
a) cieľoch a metódach riadenia rizík v účtovnej jednotke vrátane jej politiky pre zabezpečenie hlavných typov plánovaných obchodov, pri ktorých sa použijú
zabezpečovacie deriváty
Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe uviesť ako osobitnú časť
výročnej správy vyhlásenie o správe a riadení, ktoré obsahuje
Dávame Vám do pozornosti "Vyhlásenie o dodržiavaní zásad Kódexu správy a riadenia spoločnosti na Slovensku", ktorého vzor sa nachádza na www.bsse.sk v časti "Poradca
emitenta" v "Správe a riadení spoločnosti".
Spoločnosť v sledovanom období nenadobudla vlastné akcie, dočasné list, obchodné podiely a ani akcie, dočasné listy a obchodné podiely v materskej účtovnej jednotke.
f) návrhu na rozdelenie zisku alebo vyrovnanie straty
Účtovná jednotka nemá organizačnú zložku v zahraničí.
b) cenových rizikách, úverových rizikách, rizikách likvidity a rizikách súvisiacich s tokom hotovosti, ktorým je účtovná jednotka vystavená
h) tom, či účtovná jednotka má organizačnú zložku v zahraničí
b) všetky významné informácie o metódach riadenia a údaj o tom, kde sú informácie o metódach riadenia zverejnené
g) údajoch požadovaných podľa osobitných predpisov
Cieľom spoločnosti je sústredenie dostupných zdrojov výrobného programu, so zabezpečením pozitívnych finančných tokov na postupné vysporiadavanie záväzkov spoločnosti.
Spoločnosť neuplatňuje žiadne deriváty na zabezpečenie rizík.
Podľa § 20 ods. 2 zákona o účtovníctve Výročná správa obsahuje ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci podľa § 20a a 20b zákona o účtovníctve.
Vzhľadom na to, že akcie spoločnosti Sereďský mäsový priemysel a.s. boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s. predstavenstvo
a dozorná rada emitenta rozhodli, že spoločnosť pristupuje k dodržiavaniu "Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku", ktorý je súčasťou Burzových priavidiel. Tento
kódex je verejne dostupný na stránke www.bsse.sk.
a) odkaz na kódex o riadení spoločnosti, ktorý sa na ňu vzťahuje alebo ktorý sa rozhodla dodržiavať pri riadení, a údaj o tom, kde je kódex o riadení spoločnosti verejne
dostupný
e) nadobúdaní vlastných akcií, 27a) dočasných listov, obchodných podielov a akcií, dočasných listov a obchodných podielov materskej účtovnej jednotky podľa § 22
zákona o účtovníctve (kde 27a) pod čiarou je § 161d ods. 2 Obchodného zákonníka)
Zostavuje ročnú správu o platbách orgánom verejnej moci (áno/ v prípade, že nezostavuje uviesť nie) nie
Predstavenstvo navrhuje preúčtovať stratu spoločnosti za rok 2023 na účet neuhradená strata minulých rokov v plnom rozsahu.
g) informácie podľa § 20 ods. 7 zákona o účtovníctve
Účtovná jednotka, ktorá emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, je povinná vo výročnej správe zverejniť aj údaje o
ISIN Druh Forma Podoba Počet Opis práv
CS0009011259 kmeňové akcie na doručiteľa zaknihovaná 113 289 *
kmeňové akcie na doručiteľa zaknihovaná 445
a) štruktúre základného imania vrátane údajov o cenných papieroch, ktoré neboli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v žiadnom členskom štáte alebo štáte
Európskeho hospodárskeho priestoru s uvedením druhov akcií, opisu práv a povinností s nimi spojených pre každý druh akcií a ich percentuálny podiel na celkovom
základnom imaní
b) obmedzeniach prevoditeľnosti cenných papierov
Najvyšším kontrolným ogránom spoločnosti je dozorná rada, ktorá dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a ním uskutočňovanej podnikateľskej činnosti. Dozorná rada
zároveň vykonáva činnosti výboru pre audit v zmysle § 19 zákona o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Dozorná rada skúma podklady pre vypracovanie výročnej správa a
predkladá závery z kontrolnej činnosti valnému zhromaždeniu. Dozornú radu volí a odvoláva valné zhromaždenie. Má troch členov. Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť
ukončila výrobu v hlavnom predmete podnikania a výnosy spoločnosti sú výhradne z prenájmu majetku je potreba rozsiahleho kontrolného systému podstatne znížená. Výkon
kontroly vo vzťahu k účtovnej závierke je zabezpečovaný v plnom rozsahu dozornou radou pravidelným sledovaním účtovnej evidencie a aktívnych zmuvných vzťahov.
Všetky významné informácie o metódach riadenia sú obsiahnuté v stanovách spoločnosti, ktoré sú k dispozícii v sídle spoločnosti a v zbierke listín a v kódexe o riadení
spoločnosti. Riadiacim orgánom je predstavenstvo spoločnosti a jeho členovia sú svojou kompetenciou garantom investičných a úverových rozhodnutí. Metóta krátkeho
kontrolného spanu sa požíva pri posúdení úverových rizík.
d) opis systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke
f) informácie o zložení a činnosti orgánov spoločnosti a jeho výborov
c) informácie o odchýlkach od kódexu o riadení spoločnosti (napríklad § 18 zákona č. 429/2002 Z.z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov) a dôvody
týchto odchýlok alebo informáciu o neuplatňovaní žiadneho kódexu riadenia spoločnosti a dôvody, pre ktoré sa tak rozhodla
e) informácie o činnosti valného zhromaždenia, jeho právomociach, opis práv akcionárov a postupu ich vykonávania
Počas roku 2023 konalo jedno valné zhromaždenie spoločnosti a konalo sa ako riadne valné zhromaždenie. Výkon akcionárskych práv prebehol v zmysle stanov. Na valnom
zhromaždení spoločnosti bola schválená riadna individuálna účtovná závierka za rok 2022, bol schválený návrh na vysporiadanie straty spoločnosti za rok 2022 a to jeho
preúčtovaním na účet neuhradených strát minulých období v plnej výške a bol schválený aj predložený návrh na audítora pre overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2023 a to
spoločnosť BPS Audit, s.r.o., číslo licencie UDVA 406, so zodpovedným audítorom Mgr. Petrom Šebestom, číslo licencie SKAU 960. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom
spoločnosti. Právomoci valného zhromaždenia emitenta sú regulované stanovami emitenta a obchodným zákonníkom. Do jeho pôsobnosti patria najmä: zmena stanov,
rozhodnutie o zvýšení a znížení základného imania a vydaní dlhopisov, voľba a odvolanie členov predstavenstva, voľba a odvolanie členov dozornej rady, s výnimkou členov
dozornej rady volených zamestnancami, schválenie riadnej, mimoriadnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky, rozhodnutie o rozdelení zisku alebo úhrade strát a určení tantiém,
rozhodnutie o premene akcií vydaných ako listinné cenné papiere na zaknihované cenné papiere a naopak, rozhodnutie o zrušení spoločnosti a o zmene právnej formy,
schvaľovanie pravidiel odmeňovania členov orgánov spoločnosti, schvaľovanie zaťažovania majetku spoločnosti v prospech tretích osôb, rozhodnutie o ďalších otázkach, ktoré
zákon alebo stanovy zahŕňajú do pôsobnosti valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov prítomných akcionárov okrem rozhodnutí o
zmene stanov, zvýšení alebo znížení základného imania, zrušení spoločnosti, zmene právnej formy a skončení obchodovania na burze s akciami spoločnosti na trhu kótovaných
cenných papierov, na ktoré sa vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny prítomných akcionárov a musí sa o tom vyhotoviť notárska zápisnica. Práva akcionárov emitenta vyplývajú
taktiež zo stanov emitenta schválených valným zhromaždením a obchodného zákonníka. Základnými právami akcionára je podieľať sa na riadení spoločnosti, na zisku a
likvidačnom zostatku spoločnosti pri jej zániku. Právo zúčastňovať sa na riadení spoločnosti si akcionár uplatňuje hlasovaním na valnom zhromaždení. Akcionár má ďalej právo
požadovať na valnom zhromaždení vysvetlenia, podávať návrhy k prerokovávanému programu, voliť a byť volený do orgánov spoločnosti.
Vydané cenné papiere, ktoré tvoria
základné imanie vrátane údajov o
cenných papieroch, ktoré neboli
prijaté na obchodovanie na
regulovanom trhu v žiadnom
členskom štáte alebo štáte
Európskeho hospodárskeho
priestoru, okrem dlhopisov (uviesť
všetky v súčasnosti vydané cenné
papiere. V § 2 ods. 2 zákona o
cenných papieroch ustanovené
všetky druhy cenných papierov)
Menovitá hodnota
3 000,00 €
1,00€
Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, má troch členov v zložení: František Zvrškovec, Ivana Vavríková a Ladislav Laca. Predstavenstvo riadi činnosť spoločnosti
a je oprávnené konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach a zastupuje spoločnosť voči tretím osobám. Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia
predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva. Predstavenstvo sa za činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
Predstavenstvo výbory nemá. Počas roku 2023 prerokovávalo situáciu s využitím investičného majetku, prenájom investičného majetku ako aj jej úverové vzťahy a ďalej
pokračovalo v stratétgiách vytýčených počas predchádzajúcich rokov. Valné zhromaždenie schválilo, že funkciu výboru pre audit vykonáva dozorná rada. Výbor pre audit
vykonával počas roku 2023 nasledovné činnosti: sledoval zostavenie individuálnej účtovnej závierky, odporučil audítora pre výkon auditu pre účtovnú jednotku pre nasledujúci
rok.
Neexistujú odchýlky od "Kódexu správy a riadenia spoločností na Slovensku".
% na ZI Prijaté/neprijaté na
obchodovanie *
7,82% prijaté Spoločnosť vydala iba jeden druh akcií, kmeňové
92,18% neprijaté akcie. S týmto druhom akcií nie sú spojené žiadne
špeciálne práva a povinnosti pre ich vlastníkov.
Práva a povinnosti spojené s týmto druhom akcií
sú regulované stanovami spoločnosti a Obchodným
zákonníkom.
ISIN
Druh
Forma
Podoba
Počet
Men. hodnota
Opis práv
Dátum začiatku vydávania
Termín splatnosti menovitej
hodnoty
Spôsob určenia výnosu
Termíny výplaty
Možnosť predčasného splatenia
Záruka za splatnosť
Záruky prevzali:
IČO
Obchodné meno
Sídlo
d) majiteľoch cenných papierov s osobitnými právami kontroly s uvedením opisu týchto práv
Žiaden akcionár nevlastní akcie s osobitnými právami kontroly.
Priama účasť na základnom imaní: DIVIDEND, a.s., Nová Rožňavská 134/A, 832 07 Bratislava, 32%,SLOVFOOD a.s., Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava, 32%, PREFA
ALFA a.s., Bytčická 89, 010 09 Žilina, 17%
Nepriama účasť na základnom imaní: František Zvrškovec, Slovanské nábrežie 40, 841 10 Bratislaava, 31%
Pri vymeniteľných dlhopisoch,
postup pri ich výmene za akcie
Obmedzená prevoditeľnosť
(popis)
neobmedzená
Vydané dlhopisy (áno/ v prípade, že v súčasnosti nemá vydané dlhopisy resp. všetky
dlhopisy sú splatené uviesť nie)
neobmedzená
c) kvalifikovanej účasti na základnom imaní podľa osobitného predpisu, 28aa)
(kde poznámka pod čiarou 28aa) je § 8 písm. f) zákona č. 566/2001 Z.z.)
f) dohodách medzi majiteľmi cenných papierov, ktoré sú jej známe a ktoré môžu viesť k obmedzeniam prevoditeľnosti cenných papierov a obmedzeniam hlasovacích
práv
Hlasovacie práva nie sú obmedzené.
nie
g) pravidlách upravujúcich vymenovanie a odvolanie členov jej štatutárneho orgánu a zmenu stanov
e) obmedzeniach hlasovacích práv
Nie sú známe takéto dohody medzi akcionármi.
Predstavenstvo volí a odvoláva valné zhromaždenie kvalifikovanou väčšinou hlasov prítomných na valnom zhromaždení. Zmenu stanov schvaľuje valné zhromaždenie
dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných na valnom zhromaždení.
Predstavenstvo ako štatutárny orgán spoločnosti má kompetencie vyhradené obchodným zákonníkom a stanovami spoločnosti. Zvláštne právomoci rozhodnúť o vydaní alebo
spätnom odkúpení akcií nemá.
Spoločnosť neuzavrela dohody s vyššie uvedeným obsahom.
Spoločnosť nie je zmluvnou stranou v takýchto dohodách.
h) právomociach jej štatutárneho orgánu, najmä ich právomoci rozhodnúť o vydaní akcií alebo spätnom odkúpení akcií
§ 20 ods. 9c) opis hlavných rizík vplyvu účtovnej jednotky na oblasť spoločenskej zodpovednosti vyplývajúceho z činnosti účtovnej jednotky, ktorý by mohol mať
nepriaznivé dôsledky, a ak je to primerané aj opis obchodných vzťahov, produktov alebo služieb, ktoré účtovná jednotka poskytuje, a opis spôsobuakým účtovná
jednotka tieto riziká riadi
§ 20 ods. 9d) významné nefinančné informácie o činnosti účtovnej jednotky podľa jednotlivých činností
j) všetkých dohodách uzatvorených medzi ňou a členmi jej orgánov alebo zamestnancami, na ktorých základe sa im má poskytnúť náhrada, ak sa ich funkcia alebo
pracovný pomer skončí vzdaním sa funkcie, výpoveďou zo strany zamestnanca, ich odvolaním, výpoveďou zo strany zamestnávateľa bez uvedenia dôvodu alebo sa ich
funkcia alebo pracovný pomer skončí v dôsledku ponuky na prevzatie
i) všetkých významných dohodách, ktorých je zmluvnou stranou a ktoré nadobúdajú účinnosť, menia sa alebo ktorých platnosť sa skončí v dôsledku zmeny jej
kontrolných pomerov, ku ktorej došlo v súvislosti s ponukou na prevzatie, a o jej účinkoch s výnimkou prípadu, ak by ju ich zverejnenie vážne poškodilo; táto výnimka
sa neuplatní, ak je povinná zverejniť tieto údaje v rámci plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi
dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných na valnom zhromaždení.
ak priemerný počet zamestnancov prekročí 500, uvedie informácie o vývoji, konaní, pozícii a o vplyve činnosti účtovnej jednotky na enviromentálnu, sociálnu a zamestnaneckú oblasť,
informáciu o dodržiavaní ľudských práv a inforáciu o boji proti korupcii a úplatkárstvu, pričom uvedie najmä:
Emitent nespĺňa
§ 20 ods. 9b) opis a výsledky používania politiky, ktorú účtovná jednotka uplatňuje v oblasti spoločenskej zodpovednosti
§ 20 ods. 9 a) stručný opis obchodného modelu
oblasť spoločenskej zodpovednosti nefinančné informácie podľa § 20 ods. 9 zákona o účtovníctve
§ 20 ods. 9e) odkaz na informácie o sumách vykázaných v účtovnej závierke a vysvetlenie týchto súm z hľadiska vplyvov na oblasť spoločenskej zodpovednosti, ak je
to vhodné
uviesť sumu
uviesť sumu
uviesť počet
§ 34 ods. 2 písm. c) zákona o burze
vyhlásenie zodpovedných osôb emitenta so zreteľným označením ich mena, priezviska a funkcie o tom, že podľa ich najlepších znalostí poskytuje účtovná závierka vypracovaná v súlade s
osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a spoločností zaradených do celkovej konsolidácie a že výročná správa
obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia emitenta a spoločností zahrnutých do celkovej konsolidácie spolu s opisom hlavných rizík a neistôt,
ktorým čelí
Podpísaní František Zvrškovec, predseda predstavenstva Sereďský mäsový priemysel a.s. a Ivana Vavríková, člen predstavenstva Sereďský mäsový priemysel a.s. týmto
prehlasujeme, že podľa našich najlepších znalostí poskytuje táto účtovná závierka vypracovaná v súlade s osobitnými predpismi pravdivý a verný obraz aktív, pasív, finančnej
situácie a hospodárskeho výsledku emitenta a že táto výročná správa obsahuje pravdivý a verný prehľad vývoja a výsledkov obchodnej činnosti a postavenia emitenta spolu s
opisom hlavných rizík a neistôt, ktorým čelí.
František Zvrškovec, v.r., Ivana Vavríková, v.r.
nepresiahol
b)čistý obrat presiahol 40 000 000 EUR
podľa § 20 ods. 14 zákona o účtovníctve dôvody neuvedenia opisu politiky rozmanitosti podľa § 20 ods. 13 zákona o účtovníctve
c) priemerný počet zamestnancov presiahol 250
nepresiahol
nepresiahla
§ 20 ods. 12 zákona o účtovníctve dôvody nezverejnenia informácií podľa § 20 ods. 9 zákona o účtovníctve
§ 20 ods. 13 opis politiky rozmanitosti, ktorú uplatňuje vo svojich správnych orgánoch, riadiacich orgánoch, riadiacich orgánoch a dozorných orgánoch najmä vo
vzťahu k veku, pohlaviu, vzdelaniu a profesijným skúsenostiam členov týchto orgánov, ciele takej politiky, spôsob, akým sa vykonáva, a dosiahnuté výsledky vo
vykazovanom období, ak ku dňu ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, splnila aspoň dve z týchto podmienok:
a) celková suma majetku presiahla 20 000 000 EUR (§26 ods. 3 zákona o
účtovníctve)
to vhodné
k
Účtovná závierka Účtovná jednotka
X – riadna
– mimoriadna
– priebežná X – veľká
*) vyznačuje sa krížikom X
Bratislavská cesta 385
Sídlo účtovnej jednotky, ulica a číslo
31 412 866
Obchodné meno ( názov účtovnej jednotky)
PSČ
František Zvrškovec, Ivana Vavríková
926 01
Základné údaje k účtovnej závierke
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA
( INDIVIDUÁLNA )
(v celých eurách) 31.12.2023
Sereďský mäsový priemysel, a.s.
Číslo telefónu: Číslo faxu: Smerové číslo telefónu:
25.4.2024
Sereď
IČO:
Názov obce
903205804 +421
Schválená dňa:
e-mail: alica@dostalova.sk
Zostavená dňa: Meno a funkcia štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej
jednotky alebo meno a funkciu fyzickej osoby, ktorá je účtovnou jednotkou: