Spoločnosť Sereďský mäsový priemysel, a.s. týmto v zmysle
§ 47 Zákona o burze cenných papierov v znení neskorších
predpisov zverejňuje požadované regulované informácie emitenta.
Zároveň týmto zverejňuje informácie pre akcionárov emitenta,
ktorých povinnosť zverejnenia vyplýva z obchodného zákonníka a zákona o cenných papierov.